12. sınıf Dil ve Anlatım kitabındaki dil bilgisi etkinlikleri ile Yükseköğretime Geçiş Sınavı Türkçe sorularının nicelik bakımından kıyaslanması / A comparison of grammar activities in 12th grade Language and Expression book and Turkish questions in

Ümran Acar
3.632 2.224

Öz


Bir kişinin duygu, düşünce, istek, hayal ve bilgilerini yazılı ve sözlü olarak doğru, amacına uygun ve güzel bir şekilde anlatması için dilin olanaklarını, özelliklerini, kurallarını bilmesi gerekmektedir. Bu, iyi bir dil bilgisi öğretimi ile sağlanabilir.

Araştırmanın konusu olan dil bilgisi öğretimi; ortaokul ve liselerde bir program dâhilinde yürütülmektedir. Bu programa göre liseyi bitirmiş bir öğrencinin dil bilgisi kurallarına uyması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı’ndaki (YGS) dil bilgisi sorularını rahatlıkla cevaplayabilmesi beklenir. Bu çalışma, dil bilgisi öğretiminin son senesi olan 12. sınıfta kullanılan Dil ve Anlatım kitabı ve YGS Türkçe soruları üzerinde yapılmıştır. 

Araştırma tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Verilerin toplanması için, doküman incelemesi yöntemine başvurulmuştur. Verilerin çözümlenmesi sürecinde 12. sınıf Dil ve Anlatım kitabındaki etkinlikler nicelik bakımından incelenerek bunlarla YGS’deki dil bilgisi soruları arasında uyum olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte 12. sınıf Dil ve Anlatım kitabındaki dil bilgisi etkinliklerinin diğer etkinliklere oranı ortaya konmuştur.

 

Anahtar kelimeler


Dil bilgisi öğretimi, Dil ve Anlatım kitabı, Yükseköğretime Geçiş Sınavı, etkinlik

Tam metin:

PDF

Referanslar


Adalı, Oya. (1983). Anadili Olarak Türkçe Öğretimi Üstüne, Türk Dili Dergisi, TDK, S:379-380.

Banguoğlu, Tahsin. (1995). Türkçenin Grameri, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Komisyon. (2012). Değişmeyen Edebiyat ve Dil Bil- gisi Soruları ve Cevapları. Ankara: Asel Yayıncılık.

Güneş, Firdevs. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma, Ankara: Nobel Yayınları.

Kavcar, Cahit, Oğuzkan Ferhan. (1987). Türkçe Öğretimi Özel Öğretim Yöntemleri, Anadolu Üniversite- si, Ankara: Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

Karasar, Niyazi. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Yıldırım Ali ve Şimşek Hasan. (2013). Sosyal Bilim- lerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.