Gönderiler

Çevrimiçi gönderiler

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları için bir kullanıcı kaydınız var mı?
GİRİŞE GİDİNİZ

Kullanıcı adı / şifresine ihtiyacınız var mı?
KAYIT SAYFASINA GİDİNİZ

Çevrim içi gönderi yapmak ve güncel gönderilerin durumunu görmek için kayıt yaptırmanız ve oturum açmanız gerekmektedir.

 

Yazar rehberi

YAZARLARA NOTLAR


•Gönderilen yazılar aynı anda OYEA dışında başka bir dergiye daha gönderilmiş veya daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış olmamalıdır.
•Herhangi bir sempozyum ya da kongrede sunulan yazılarda sempozyum ya da kongrenin adı, yeri ve tarihi dipnotta özel imle (*) belirtilmelidir.
•Aynı şekilde bir kurum ya da fon tarafından desteklenen çalışmalarda, desteği sağlayan kurumun adı ve proje numarası dipnotta özel imle (*) verilmelidir.
•Eğer çalışma bir tezden üretilmiş ise ilgili teze gönderme yapılmalı, göndermeler dipnotta özel imle (*) belirtilmelidir.
•Yazarlar metinleri, APA tarafından yayınlanan "Publication Manual of the American Psychological Association, (5th Edition)’ adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazmalıdır.
•Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumunun sözlük ve yazım kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olabildiğince akıcı bir dil kullanılmalıdır. Alana özgü bir terimin Türkçe karşılığı kullanılırken ilgili terimin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı ayraç içinde verilebilir.
•Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Ana metin Türkçe olarak yazılmışsa İngilizce uzun özet (1000 kelimeden az olmamak kaydıyla) verilmelidir.
•Yayımlanması için dergiye gönderilen yazıların, kabul edildikten sonraki yayın hakkı, yayınlandıktan sonraki her türlü telif hakkı OYEA'ya aittir.
•Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

MAKALE YAZIM KURALLARI

A) Şekil Özellikleri
1.Makale yazımında kâğıt boyutu olarak A4 seçilmeli, bütün kenarlarda 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
2.Makalenin tamamı Times New Roman fontu kullanılarak, 1,5 satır aralığıyla ve 12 puntoyla, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Eğer ihtiyaç duyulursa tablolardaki metinlerin yazı büyüklükleri 8 puntoya, satır aralığı 1'e kadar düşürülebilir.
3.Makalenin başlığı koyu harflerle ve sayfaya ortalanarak yazılmalı, bölüm başlıkları (Özet, Giriş, Yöntem vb.) kelimelerin ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde, koyu harflerle ve ortalanarak yazılmalıdır. Makalede kullanılacak diğer bütün alt başlıklar koyu harflerle ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde ve sola dayalı olarak yazılmalıdır.
4.Makalede kullanılacak bütün bölüm başlıkları ve alt başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır.

B) İçerik Özellikleri

Türkçe Başlık Sayfası

1.Sayfanın en üstünde makalenin Türkçe başlığı koyu ve büyük harflerle sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılıp yazar bilgileri verilmelidir.
2.Yazar bilgileri, makale yazarının unvanını, adını ve soyadını, çalıştığı kurumun adını ve elektronik posta adresini içermelidir. Bu bilgiler yan yana koyu harflerle ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Eğer birden fazla yazar varsa her bir yazara ait bilgiler sırasıyla alt alta verilmelidir.
3.Yazar bilgilerinden sonra bir satır boşluk bırakılarak özet verilmelidir. Makalenin özeti 150-250 kelime arasında olmalıdır. Kuramsal makaleler dışındaki diğer araştırmaların özetlerinde araştırmanın problemi ve yöntemi (araştırma modeli, evren örneklem/çalışma grubu, veri toplama araçları ve verilerin analizi) hakkında bilgi verilmeli, önemli bulgulara ve sonuçlara kısaca değinilmelidir. Kuramsal çalışmalarda makalenin içeriğini en uygun şekilde yansıtacak biçimde özet düzenlenmelidir.
4.Özet bölümünden sonra makalenin içeriği ile ilgili en az 3 en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler sola dayalı olarak yazılmalıdır.
5.Ana metin bir sonraki sayfadan başlamalıdır.

NOT: Makalenin dili İngilizce ise başlık sayfasında makalenin İngilizce başlığı, yazar bilgileri, abstract ve key words bulunmalı, ana metin ikinci sayfada başlamalıdır.

Türkçe Ana Metin

Ana metin organize edilirken çalışmanın türüne göre aşağıdaki başlıklar kullanılmalıdır:

Deneysel çalışmalarda:
• Giriş
• Yöntem

   ◦ Araştırmanın Modeli
   ◦ Çalışma Grubu
   ◦ Veri Toplama Araçları
   ◦ Verilerin Analizi
   ◦ Deneysel İşlem

• Bulgular
• Sonuç ve Tartışma
• Kaynakça

Diğer nicel ve nitel çalışmalarda:
• Giriş
• Yöntem

   ◦ Araştırmanın Modeli
   ◦ Evren ve Örneklem/Çalışma Grubu
   ◦ Veri Toplama Araçları
   ◦ Verilerin Toplanması
   ◦ Verilerin Analizi

• Bulgular
• Sonuç ve Tartışma
• Kaynakça

Literatür taraması ve kuramsal makalelerde:

Bu tür çalışmalarda yazarlar başlıklandırmada özgürdür. Yazarlar makalelerini anlaşılır bir şekilde organize etmek için gerek gördükleri başlıkları kullanabilirler.

İngilizce Başlık Sayfası

1.Makalenin İngilizce başlık sayfasında Türkçe başlık sayfasının hazırlanması sırasında dikkate alınan kurallara aynen uyularak sırasıyla makalenin İngilizce başlığı, yazar bilgileri, abstract ve key words verilmeli, İngilizce uzun özet bir sonraki sayfada başlamalıdır.

İngilizce Uzun Özet

1.İngilizce uzun özet en az 1000 kelime uzunluğunda olmalıdır.
2.Uzun özette makale içinde bulunan bütün başlıklar ana metindeki şekil özelliklerine uygun olarak aynen yer almalı, ana metinde yer alan alıntılara mümkün olduğunca uzun özette de yer verilmelidir.
3.İngilizce uzun özette tablo ve şekillere yer verilmemelidir.

C) Tablo ve Şekiller

1.Tablo ve şekillerin sayfadaki gösterimi yazı alanının dışına taşmamalıdır. Gerekli görüldüğünde büyük tablolar sayfaya yatay olarak yerleştirilbilir.
2.Tablo ve şekiller ile ilgili notlar tablonun hemen altına italik harflerle ve sola dayalı olarak verilmelidir.
3.Metin içinde kullanılacak bütün şekil (şekiller eğer resim formatında verilecekse) ve fotoğraflar .JPEG formatında olmalıdır.
4.Tablo ve şekillerin başlıkları sola dayalı olarak ve italik harflerle yazılmalıdır. Tablo ve şekil isimleri yazılırken tablonun veya şeklin makale içindeki sırasına göre numaralandırma yapılmalıdır. "Tablo" veya "Şekil" ifadesi ile numarası kalın harflerle yazılmalı, numaradan sonra nokta konmalı, tablo ya da şeklin ismindeki kelimelerin ilk harfleri (edat ve bağlaçlar hariç) büyük yazılmalıdır. Ayrıca tablo veya şeklin ismi kalın harflerle değil normal yazımla verilmelidir.

D) Kaynak Gösterimi ve Kaynakça

Metin içinde kaynaklara atıfta bulunmada ve kaynakçanın düzenlenmesinde Publication Manual of the American Psychological Association, (5th Edition) esas alınacaktır. Aşağıdaki örneklerin yazarlarımıza rehberlik edeceği düşünülmektedir.

Metin İçinde Atıf Yapma

1. Tek yazarlı yayınlar:

 *  Metin içinde kaynaklara atıf yapılırken, eğer atıf yapılan kaynaktan bir bölüm aynen aktarılmıyor ise yazarların soyadı ve eserin basım yılı kullanılır.

Örnek 1:

Yapılan araştırmalarda okuduğunu anlama düzeyi ile okuma becerisine yönelik algılar arasında yüksek düzeyde ilişki olduğunu belirlenmiştir (Yiğit, 2005). 

 Örnek 2:

Yiğit (2005) araştırmasında okuduğunu anlama düzeyi ile okuma becerisine yönelik algılar arasında yüksek düzeyde ilişki olduğunu belirlemiştir.

*  Atıf yapılan eserdeki bir bölüm aynen aktarılıyorsa alınan metin tırnak işareti (“ ”) içerisinde verilmelidir. Bu tür atıflarda yazar(lar)ın soyad(lar)ı, atıf yapılan eserin yayın yılı ve sayfa numarası kullanılmalıdır. Alınan metnin sayfa numarası, eserin basım yılından sonra iki nokta (:) koyularak verilmelidir.

Örnek 1:

Ergin’e (1998: 95) göre kelime,“Manası veya gramer vazifesi bulunan ve tek başına kullanılan ses veya sesler topluluğudur.”

 Örnek 2:

Ergin (1998: 95) kelimeyi “Manası veya gramer vazifesi bulunan ve tek başına kullanılan ses veya sesler topluluğudur.” şeklinde tanımlamıştır.

 Örnek 3:

“Okumanın temelinde yatan gerçek, değişik düşünceleri öğrenmektir.” (Bamberger, 1990: 1).

2. İki yazarlı yayınlar:

Eğer atıf yapılan kaynak iki yazarlı ise yazarların soyadları ve eserin yayın yılı bilgileri kullanılır. Makale dili Türkçe olan yazılarda yazarların soyadlarının arasına "ve" bağlacı, makale dili İngilizce olan yazılarda Yazarların soyadlarının arasına "&" işareti konur.

Örnekler:

Ateş ve Tunç (2010)…   /   Ateş ve Tunç'a (2010) göre…   /    …(Ateş ve Tunç, 2010).

3. Üç ilâ beş yazarlı yayınlar:

*  Makale içinde kaynağa ilk kez atıf yapılırken bütün yazarların soyadları aralarına virgül konarak sırasıyla verilir. Son iki yazarın soyadlarının arasına makale dili Türkçe olan yazılarda "ve" bağlacı, İngilizce olan yazılarda "&" işareti konur.

Örnekler:

Temiz, Kaya, Kuleli ve Deniz (2005)…   /   …(Temiz, Kaya, Kuleli ve Deniz, 2005).  

*  Aynı yayına ikinci kez atıf yapmak gerektiğinde sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğer yazarların soyadlarının yerine makale dili Türkçe olan yazılarda  “ve diğerleri” ifadesi,  İngilizce olan yazılarda “et al.” ifadesi kullanılır.

Örnekler:

Temiz ve diğerleri (2005)…   /   …(Temiz ve diğerleri, 2005).

Temiz et al. (2005)…   / … (Temiz, et al., 2005)

*  Bazen kısaltma yapıldığında birbiri ile karıştırılma ihtimali olan yayınlara atıf yapılması gerekebilir. Mesela, (Akyol, Ateş, Yıldırım ve Çetinkaya, 2009) şeklindeki bir atıf ile (Akyol, Kıraç, Ateş ve İlker, 2009) şeklindeki bir atıf kısaltıldığında her ikisi de (Akyol ve diğerleri 2009) şeklinde görülür. Bu gibi durumlarda atıfta karışmayı önleyecek kadar ikinci (ve/veya üçüncü, dördüncü…) yazarın soyadı da yazıldıktan sonra Türkçe metinlerde " ve diğerleri" ifadesi, İngilizce metinlerde "et al." ifadesi kullanılır.

Örnekler:

…(Akyol, Ateş, Yıldırım ve Çetinkaya, 2009)   /   …(Akyol, Kıraç, Ateş ve İlker, 2009)

…(Akyol, Ateş ve diğerleri, 2009)   /   …(Akyol, Kıraç ve diğerleri, 2009)

4. Altı ve daha fazla yazarlı yayınlar:

*  Türkçe metinlerde metin içinde sadece ilk yazarın soyadı "ve diğerleri" ifadesi, İngilizce metinlerde sadece ilk yazarın soyadı ve "et al." ifadesi kullanılır. Kaynakçada bütün yazarların adları verilir.

Örnekler:

 …(Johnson ve diğerleri, 2008).   /   …(Johnson et al., 2008).

*  Eğer kısaltma kullanılması durumunda yayınların karıştırılma ihtimali ortaya çıkarsa, bu durumda bir önceki maddede belirtildiği gibi kısaltma ifadesinden önce karışmayı önleyecek kadar yazarın soyadı yazılır ve sonrasında kısaltma ifadesi eklenir.

5. Bir kurumun yazar olduğu yayınlar:

Atıf yapılan eserin yazarı olarak bir kurum görünüyorsa metin içindeki ilk atıfta kurumun açık adı, var ise yanında kısaltması ve yayının tarihi verilir.  Daha sonra aynı kaynağa yapılan atıflarda kurum adının kısaltması ve yayının tarihi verilir

Örnekler:

…(Türk Dil Kurumu [TDK], 2001).   /   …(TDK, 2001).  

6. Aynı yazarın aynı tarihli yayınları:

Aynı yazarın aynı tarihli birden fazla yayına atıf yapılmak istendiğinde yayın tarihine bir harf eklenerek yayınlar arasındaki ayrım sağlanır. Kaynakçada yayınların tam künyeleri yazılırken de tarihler aynı şekilde harfli biçimi ile gösterilir.

Örnekler:

 …(Ulusoy, 2009a).   /   …(Ulusoy, 2009b).

7. Soyadları aynı olan yazarların yayınları:

Soyadları aynı olan yazarların yayınlarına metin içinde atıf yapılacaksa yazarları birbirinden ayırmak için atıfta adlarının baş harfleri de kullanılır

Örnekler:

…(O. Özdemir, 2011).   /   …(Y. Özdemir, 2010).

…(M. Özbay ve Uyar, 2010).   /   …(H. Özbay ve Doğan, 1999).

8. Aynı ayraç içinde birden fazla yayına atıf yapma

*  Aynı ayraç içinde aynı yazar(lar)ın birden fazla yayınına atıf yapılacaksa yazar(lar)ın soyadı bilgilerinden sonra virgül konur ve yayınların yılları sırasıyla aralarına virgül konarak sıralanır.

Örnekler:

Coşkun (1999, 2004)…   /   …(Coşkun, 1999, 2004).

Balcı ve Büyükikiz (2010, 2012)…   /   …(Balcı ve Büyükikiz, 2010, 2012). 

*  Aynı ayraç içinde birden fazla farklı yazarın yayınına atıf yapılacaksa bu yayınlar arasına noktalı virgül konur. Kaynakların sırası alfabetik olmalı yani kaynakçadaki sıraya uygun olarak verilmelidir.

Örnekler:

Işık (2012) ve Kaplan (2000)…   / …(Işık, 2012; Kaplan, 2000).

Ensar (2009), Keskin ve diğerleri (2005) ve Zorbaz ve Aydın (2008)…   /  

…(Ensar, 2009; Keskin ve diğerleri, 2005; Zorbaz ve Aydın, 2008).

9. İkincil Kaynaktan Alıntı

İkincil kaynak esas alınarak başka bir orijinal kaynağa atıf yapılırken metin içinde orijinal kaynağın yazarının ismi zikredilir ve parantez içinde ikincil kaynak makale dili Türkçe olan yazılarda "aktaran" şeklinde, İngilizce çalışmalarda "as cited in"  şeklinde verilir. Kaynakçada yalnızca ikincil kaynak verilir.

Örnekler:

Johnsen'in çalışmasında (aktaran Yıldırım, 2008)…

In Johnsen's study (as cited in Yıldırım, 2008)…


Kaynakçanın Yazımı

1. Tek yazarlı kitap

Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel.

2. İki yazarlı kitap

Harvey, S. & Goudvis, A. (2007). Strategies that work: Teaching comprehension for understanding and engagement. Portland: Stanhouse Publishers.

3. Üç ilâ Beş Yazarlı Kitap

Gürel, Z., Temizyürek, F. ve Şahbaz N. K. (2007). Çocuk edebiyatı. Ankara: Öncü Kitap.

4. Çeviri Kitap

Bloom, B. J. (1998). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev.: Durmuş Ali Özçelik). İstanbul: MEB Yayınevi. (Orijinal çalışma basım tarihi/Original work published: 1976)

5. Editörlü Kitap

Özbay, M. (Ed.). (2011). Yazma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

Kırkkılıç, A. ve Akyol, H. (Ed.). (2007). İlköğretimde Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Chambres, P., Izaute, M.  & Marescaux, P. J. (Eds.). (2002). Metacognition: Process, function, and use. Massachusetts: Kluwer Academic Publishers

6. Editörlü Kitapta Bölüm

Coşkun, E. (2007). Yazma eğitimi. A. Kırkkılıç ve H. Akyol (Ed.) içinde, İlköğretimde Türkçe öğretimi (ss. 49-91). Ankara: Pegem Akademi.

Koriat, A. & Shitzer-Reichert, R. (2002). Metacognitive judgments and their accuracy. In P. Chambres, M. Izaute  & P. J. Marescaux (Eds.), Metacognition: Process, function, and use (pp. 1-18). Massachusetts: Kluwer Academic Publishers.

7. Süreli Yayında Makale (Basılı)

Wigfield, A. & Guthrie J. (1997). Relations of children's motivation for reading to the amount and breadth of their reading. Journal of Educational Psychology, 89, 420-432.

Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe öğretiminde ayrıştırıcı dinlemeyi geliştirmeye yönelik bir etkinlik önerisi. Millî Eğitim, 14, 56-68.

8. Süreli Yayında Makale (Elektronik / DOI Numaralı)

Balcı, A., Uyar, Y. ve Büyükikiz, K. K. (2012). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları, kütüphane kullanma sıklıkları ve okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies, 7, 965-985. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3795   

9. Süreli Yayında Makale (Elektronik / DOI Numarasız)

Özbay, M. ve Uyar, Y. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri için okumaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy,4, 632-651. Erişim/Retrieved from:  www.newwsa.com/makale_detay.asp?d=2&makale_detay_id=894#

10. Basılı Bildiri

Tosunoğlu, M. ve Melanlıoğlu, D. (2006). Türkçe Müfredat Programlarının Değerlendirilmesi. H. Akyol (Ed.) içinde, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı Cilt 1, (ss. 86-99). Ankara: Kök Yayıncılık.

11. Yayımlanmamış Tezler

Uçgun, D. (2006). Cumhuriyet döneminde Türkçe öğretmenlerinin yetiştirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Daha detalı bilgi için…

Türkçe

* APA. (2009). Amerikan Psikoloji Derneği yayım kılavuzu. (Çeviren: C. Pamay ve Z. G. Üstün). İstanbul: Kaknüs Yayınları. (Orijinal eserin basım tarihi 2001).

Online yardım (İngilizce):

owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/

 

Gönderi kontrol listesi

Başvuru sürecinde yazarlar gönderilerinin aşağıdaki listede bulunan tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri gönderilecektir.

 1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
 2. Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 3. Dili Türkçe Olan Makalenin;

  1. Türkçe Başlık Sayfası (Türkçe başlık, yazar bilgileri, 150-250 kelimelik Türkçe özet ve anahtar kelimeler)

  2. Türkçe Ana Metin (çalışmanın türüne uygun bölümler hâlinde yapılandırılmış)

  3. İngilizce Başlık Sayfası (makalenin İngilizce başlığı, yazar bilgileri, 150-250 kelimelik abstract, key words)

  4. İngilizce Uzun Özet (1000 kelimeden az olmamak kaydı ile Türkçe ana metindeki bütün başlıkları ihtiva edecek şekilde yapılandırılmış tablo ve şekil içermeyen) bölümleri mevcuttur.

  Dili İngilizce Olan Makalenin;

  1. İngilizce Başlık Sayfası (makalenin İngilizce başlığı, yazar bilgileri, 150-250 kelimelik abstract, key words)

  2. İngilizce Ana Metin (çalışmanın türüne uygun bölümler hâlinde yapılandırılmış) bölümleri mevcuttur.

   
 4. Metin 1,5 satırlı, 12 punto ile yazılmıştır. Tüm şekil, resim ve tablolar metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Not: Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 5. Makalenin şekil özellikleri, metin içi atıfları ve kaynakçası Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nde belirtildiği gibidir.
 

Gizlilik beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.

 


ISSN: 2148-1512